Das Framework besteht aus drei Komponenten: Application Framework (Anwendungslogik), Object Behavior Framework (Datenmodell), Persistence Framework (Datenbankanbindung).